Home/Kirurgia, Parodontoloogia/Coe-Pak Automix 2x50ml+ti